Zakres świadczonych usług

OFERUJĘ:

1. diagnostykę i leczenie w ramach kwalifikacji zawodowych

2. usługi outsourcingowe – w tym:

  • opracowywanie dokumentacji medycznej dla firm zewnętrznych;
  • eksperckie ds. leczenia, spraw klinicznych, wiedzy wysokospecjalistycznej;
  • merytoryczna analiza dokumentacji medycznej;
  • wykłady, szkolenia edukacyjne, warsztaty w ramach wiedzy wysokospecjalistycznej dla różnych grup zawodowych;
  • nadzór merytoryczny nad tłumaczeniami tekstów medycznych.

 Oferuję diagnostykę i leczenie chorób z zakresu psychodermatologii – w ścisłej współpracy ze specjalistą dermatologiem.

 

Jako specjalista z zakresu psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych zajmuję się:

– zaburzeniami psychosomatycznymi
– zaburzeniami nastroju (depresja, ChAD)
– zaburzeniami lękowymi (nerwice, fobie)
– zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
– zaburzeniami psychotycznymi – schizofrenia
– mutyzmem wybiórczym, nieśmiałościa, lękiem u dzieci
– zaburzeniami przywiązania / rodzinami w kryzysie, adopcyjnymi, zastępczymi
– odmową chodzenia do szkoły
– zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD) u dorosłych i dzieci
– zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży
– całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
– tikami, zespołem Tourette’a
– zaburzeniami adaptacyjnymi
– problemami towarzyszącymi niepełnosprawności intelektualnej
– zaburzeniami dysocjacyjnymi/konwersyjnymi

Oferuję rozmowy psychoedukacyjne oraz terapeutyczne dotyczące bieżących problemów.

Ponadto w zakres pozostałych świadczonych przeze mnie usług wchodzą:

  • wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
  • wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
  • wystawianie zaświadczeń lekarskich

Informacja dotycząca niedopuszczalności wystawiania recept bez badania pacjenta przez osoby uprawnione do ich wystawiania

Wystawienie recepty polega na czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr.97, poz. 646 z późn. zm.) oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do wystawiania recept.

Ponadto recepta stanowić może wyłącznie rezultat porady lekarskiej w ramach, której przeprowadza się co najmniej badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, co musi znaleźć swój wyraz w dokumentacji medycznej sporządzanej przez lekarza na okoliczność udzielanych świadczeń zdrowotnych. Powyższe wynika z unormowania art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1) (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) zgodnie z którym: lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach.
Ponadto zgodnie z § 12 ust. 5 i 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484 z późn. zm.) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne świadczeniobiorcy zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada informację (od lekarza prowadzącego leczenie w poradni specjalistycznej) o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.